FREE Eye & Health Check up Camp

Camp date May 15, 2022 Time Slot 10.00 am to 2.00 pm Venue Shanti Marg, West Vinod Nagar Sponsored by Shri Anish Jain & Family

Mahavir International organised Free Eye & Health Check up Camp at E-170, Santi Marg, Near Ambedkar Park, West Vinod Nagar, East Delhi