FREE Eye & Health Check up Camp

Camp date Jul 16, 2022 Time Slot 8.30 am to 1.30 pm Venue Acharya Vidyasagar Public School, Khaniyadhana, Shivpuri, MP Sponsored by Rajdhani Besan

Mahavir International, Delhi organized Free Eye & Health Check up camp at Khaniyadhana, Shivpuri, MP