FREE Eye & Health Check up Camp

Camp date Jul 30, 2022 Time Slot 10.00 am to 2.00 pm Venue Digambar Jain Prathmik Vidyalaya, Shri Mahaviraji Sponsored by Raj and Vandna Jain, USA, Alankar Foundation, Delhi

Mahavir International, Delhi organized Free Eye and Health Check up Camp at Digambar Jain Prathmik Vidyalaya, Shri Mahaviraji, Railway Station.